רשימת קיצורי מקלדת

מבקר המועצה

לשכת מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
 
זמני פעילות: בימים א' – ה' בין השעות 08:30 – 15:30, בתיאום טלפוני מראש.
שם המבקר – עו"ד מנחם (מני) בלילוס | מס' טלפון נייד - 054-8805455 | מייל menyb@m-zion.org.il
טלפון: מבקר המועצה 02-5342565 | מנהלת לשכת המבקר 02-5348526 | פקס: 02-5348534 
 
סמכויותיו ותפקידיו של מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. רשות מקומית מחויבת על פי החוק במינוי מבקר פנימי למועצה.
 
תפקידו של המבקר מוגדר בצו המועצות המקומיות. על פי החוק, המבקר יבדוק אם פעולות המועצה נעשו על פי החוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעילותיהם של ראש המועצה, חברי המועצה, ועובדי המועצה.
 
על פי החוק, נתונים לביקורת מבקר המועצה גם המועצה הדתית שבתחומה וכן כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.
 
תחומי אחריות:
טוהר המידות - תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי חוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 
כספי העירייה - המבקר יבדוק את פעולות העירייה בנושא תכנון ובנייה, החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה.
 
נבחרי ציבור - בראש ובראשונה. המבקר רשאי לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.
 
גופים מבוקרים - ביקורתו של המבקר נפרסת גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף, שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.
 
עצמאי בשטח - יכולת תפקודה של הביקורת מותנית בעצמאותו ואי תלותו של המבקר. 
 
כדי לשמור על רמתו האישית ועצמאותו של המבקר, קבע המחוקק כי: 
המבקר יקבע את תוכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו
המבקר יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתית וועדת הכספים ומועצת העירייה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם .
על פי דרישתו, חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצרכי עבודתו בהתאם לשיקול דעתו.
למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.
קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או לכל ועדה מוועדותיה.
עובדי לשכת המבקר יתמנו על ידי ראש הרשות בהסכמת מבקר הרשות.
הוראות מקצועיות לעובדי המבקר יינתנו על ידי מבקר הרשות בלבד.
אחת לשנה יגיש המבקר דוח על ממצאי הביקורת. הדוח יובא לדיון מיוחד למליאת המועצה, לאחר שעבר את כל התהליך כפי שנקבע בחוק.
בתום פרק הזמן שהקצה לכך המחוקק, הדוח מתפרסם בציבור, ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה וממצאיה של הביקורת בגופים המבוקרים.
מבקר המועצה מקיים מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים שהתגלו ופורסמו בדוחות המבקר.
 
אופן הגשת תלונה לממונה על פניות הציבור:
מבקר המועצה מכהנת גם כממונה על תלונות הציבור – Ombudsman.
כל תושב אשר סבור כי נפגע מהתנהלות העירייה או עובדיה (ובכפוף להערה להלן), רשאי להגיש תלונה כאשר עומדות בפניו מספר דרכים:
1. באמצעות הדואר בכתובת:ת.ד. 3556 רח' החוצבים 1 מבשרת ציון 90805
2. בפקס. 02-5348534
תושב יקר: הממונה על תלונות הציבור מטפל בתלונות רק לאחר שנעשתה פנייה של המתלונן למחלקה הנדרשת ורק לאחר מילוי טופס תלונה רשמי המופיע באתר. כמו כן, הממונה מטפל אך ורק בתלונות על עובדי המועצה ו/או בתלונות אשר לא נענו כיאות ו/או לא נתנו מענה מספק לסוגיה נשוא התלונה. כל פנייה בנושאים שוטפים ומיידיים תוגש ישירות לגורם המטפל בהתאם כגון: מוקד עירוני, שיטור עירוני, פיקוח ושאר מחלקות המועצה.
 
התושבים מתבקשים לפנות תחילה למחלקות המועצה הרלוונטיות ואל המוקד העירוני 106 העומד לרשות התושבים 24 שעות ביממה.
אנו פועלים תוך שקיפות מלאה, ללא משוא פנים ומתייחסים לכל פניה בכבוד ראוי וברצינות יתרה.
למען שיפור השירות יש לפעול בהתאם להנחיות.
 
להורדת טופס תלונה לחץ כאן