רשימת קיצורי מקלדת

מערך אכיפה עירוני

פקח מסייע - אבינועם נוני
פקח מסייע - שירן ברוך
פקח מסייע - איילת אבידן
פקח מסייע - אור אדרי לוי
פקח מסייע - מעיין פילבר
פקח מסייע - נזמי מטיר
פקח מסייע - עומרי אליאב
 
לפניות, טלפון : 02-5348516/7  פקס: 5348560
 
הפיקוח העירוני במועצה המקומית פועל במסגרת חוק העזר למבשרת ציון (שמירת הסדר והניקיון), התש"ס – 2000.
הפיקוח פועל לצורך אכיפת הוראותיו של חוק העזר וסילוק מפגעים מרחבי היישוב.
 
חוק העזר הנ"ל כולל שורה של הוראות בדבר איסור מפגעים, איסור זריקת אשפה ולכלוך במקומות שאינם מיועדים לכך, אחריות בעל נכס והמחזיק בנכס לניקיון הנכס, איסור פיזור מודעות במקום ציבורי, שמירה על ניקיון מגרש וגידור מגרש, איסור השארת בעלי חיים במקום ציבורי ללא השגחה, איסור פגיעה בצמח בגן, חיובים ואיסורים לעניין פסולת למחזור, שמירה על הסדר והניקיון במקומות ציבוריים ובגנים, הוראות בדבר אחזקת בעלי חיים, פינוי אשפה ואחזקת פחי אשפה, איסור הקמת רעש במקומות ציבוריים, איסור רוכלות במקומות שאינם מותרים לכך, איסור עישון במקומות עינוג, איסור גרימת נזק לרחוב, איסור גרימת רעש בגן, איסור נהיגה והשארת כלי רכב בגן, איסור הבערת קוצים ללא היתר ואיסור שימת מכשול ברחוב.
 
החוק קובע, בין היתר, כי חל איסור השארת בעלי חיים ברשות הרבים באופן המהווה או עלול להוות מכשול או לגרום נזק.
כמו כן, קובע החוק כי לא ירשה אדם ולא יתיר לבעל חיים שבבעלותו או בפיקוחו לשוטט בלא השגחה ברשות הרבים, או להימצא ברשות הרבים באופן העלול לגרום אי נוחות או פחד לבני אדם.
 
זאת ועוד, החוק קובע כי לא ירשה אדם לבעל חיים שבהחזקתו לעשות צרכיו בתחום רשות הרבים או בשטח פרטי שאינו שלו. ובמידה ועשה בעל חיים צרכיו – יאסוף מיד את הגללים בעלו או מי שהפיקוח עליו בידו.
בנוסף לכל האמור לעיל, החוק מגדיר רשימה של מפגעים אסורים.
 
אחד מהמפגעים המוגדר בחוק הוא צמח הצומח בנכס ומהווה או עלול להוות סכנה לדייריו או לדיירי הסביבה או לגרום להם הפרעה או אי נוחות מהווה מפגע.
מפגע נוסף על פי החוק הוא צמח או ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר רשות הרבים ומפריעים או עלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב.
בסמכות המפקחים לרשום קנסות כספיים, לכל מי שעובר על הוראות חוק העזר.
 
קנס שלא משולם בתוך המועד הקבוע בדו"ח, הופך את הדו"ח להזמנה לדין וכתב אישום בבית משפט השלום בבית שמש, בגין העבירה נשוא ברירת הקנס.
לצורך מילוי תפקידם, מסיירים המפקחים בכל רחבי היישוב במשך 6 ימים בשבוע (א' – ו').
 
החוק מקנה למפקח סמכויות רבות. אחת מסמכויות המפקח היא לדרוש מאדם להזדהות, ולמסור לידי המפקח את פרטיו האישיים.
 
סמכות נוספת המוקנית למפקח על פי החוק היא הסמכות להיכנס לנכס או למקום, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק העזר ולנקוט צעדים הדרושים לקיומן.
 
הפיקוח העירוני עובד בשיתוף פעולה מלא עם תחנת המשטרה, ונעזר בסיוע המשטרה כשהסיוע נדרש לצורך השלמת המשימה.
 
שיתוף הפעולה של תושבי היישוב, הכרחי על מנת לשמור ולשפר את איכות החיים והסביבה במבשרת ציון.
הננו תקווה כי התושבים ואורחיהם יפעלו בהתאם להוראות חוק העזר, ובהתאם להוראות הפקחים, וכי לא יהיה צורך במתן דו"חות נוספים בהתאם לחוק העזר.