רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
מכרז פומבי מס' 14/2017 נוסח לעריכת ביטוחי המועצה
3.
מכרז פומבי מס' 14/2017 הסכם לעריכת ביטוחי המועצה
4.
מכרז פומבי מס' 14/2017 לעריכת ביטוחי המועצה
5.
הודעה הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
6.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
7.
הודעת הבהרה למכרז נכסים 13/2017
8.
מכרז 13/2017 מענה לשאלות הבהרה
9.
מכרז פומבי 13/17 לאספקת שירות סקר נכסי המועצה ואספקת מערכת ממוחשבת לניהול הנכסים
10.
מכרז פומבי מס' 09/2017 לרכישת והתקנת מנוף סל
11.
מכרז פומבי מס 12/2017 לביצוע הגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
12.
מכרז מספר 12/17 להנגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
13.
שאלות הבהרה נוספות בעניין מכרז להפעלת מעון יום ברשות.
14.
מענה לשאלות הבהרה מכרז להפעלת מעון יום
15.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
16.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
17.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך- תשובות לשאלות הבהרה
18.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך
19.
מכרז מספר 06/17 להפעלת צהרונים וחוגים בבתי הספר
20.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
21.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
22.
מכרז שיפוצי קיץ - מפרט טכני
23.
מכרז פומבי 07/2017 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
24.
פרוטוקול מפגש /סיור קבלנים מכרז מס' 07/2017 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
25.
מכרז שיפוצי קיץ מסמך הבהרות 2
26.
שאלות הבהרה שהתקבלו בעניין מכרז 17/08 לאספקת שירותי היסעי שאטלים