רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
20/2017 - מכרז ביטוח
2.
הארכת מכרז 15-17
3.
נספח העדר הרשעות - מכרז 15-17
4.
נספח ביטוחי - מכרז 15-17
5.
מענה לשאלות הבהרה 15-17
6.
הצעת המציע - מכרז 15-17
7.
אישור רוח מעודכן - מכרז 15-17
8.
טופס שאלון אישי
9.
מכרז פומבי מס 15/17 לאספקת שירותי תמיכה במערכות הטכנולוגיה
10.
מכרז פומבי מס17/17 לביצוע עבודות שיפוץ מועדון לילדים בעלי צרכים מיוחדים
11.
שיפוץ מועדון צרכים מיוחדים מפרט ללא מחיר
12.
מכרז פנימי/חיצוני מס11/17 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית
13.
הודעה הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
14.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
15.
הודעת הבהרה למכרז נכסים 13/2017
16.
מכרז 13/2017 מענה לשאלות הבהרה
17.
מכרז פומבי 13/17 לאספקת שירות סקר נכסי המועצה ואספקת מערכת ממוחשבת לניהול הנכסים
18.
מכרז פומבי מס' 09/2017 לרכישת והתקנת מנוף סל
19.
מכרז פומבי מס 12/2017 לביצוע הגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
20.
מכרז מספר 12/17 להנגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
21.
שאלות הבהרה נוספות בעניין מכרז להפעלת מעון יום ברשות.
22.
מענה לשאלות הבהרה מכרז להפעלת מעון יום
23.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
24.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
25.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך- תשובות לשאלות הבהרה
26.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך
27.
מכרז מספר 06/17 להפעלת צהרונים וחוגים בבתי הספר
28.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
29.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
30.
מכרז שיפוצי קיץ - מפרט טכני
31.
מכרז פומבי 07/2017 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
32.
פרוטוקול מפגש /סיור קבלנים מכרז מס' 07/2017 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
33.
מכרז שיפוצי קיץ מסמך הבהרות 2
34.
שאלות הבהרה שהתקבלו בעניין מכרז 17/08 לאספקת שירותי היסעי שאטלים