רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
מרכז חיצוני רכז/ת הסעות
3.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 02/18
4.
מכרז פומבי מס' 2018/02 הודעה למציעים עדכון המפרט הטכני
5.
מענה לשאלות הבהרה למכרז 02/18
6.
הודעת עדכון - מכרז פומבי מס' 02/2018 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה מקומית מבשרת ציון
7.
מכרז פנימי/חיצוני 02/18 לתפקיד מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש
8.
מכרז פומבי מס' 2018/02 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה
9.
מכרז פומבי מס' 2018/02 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה מקומית מבשרת ציון
10.
החלטות ועדת השלושה שימוש במכרז משכ"ל.
11.
בקשה להצעת מחיר ניהול שיפוצי קיץ 2018 מבשרת ציון
12.
עדכון לגבי מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות נגישות של שני מבני ציבור במועצה מקומית מבשרת ציון
13.
מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות נגישות של שני מבני ציבור במועצה מקומית מבשרת ציון
14.
מכרז 20/2017 הבהרה
15.
20/2017 - מכרז ביטוח
16.
הארכת מכרז 15-17
17.
נספח העדר הרשעות - מכרז 15-17
18.
נספח ביטוחי - מכרז 15-17
19.
מענה לשאלות הבהרה 15-17
20.
הצעת המציע - מכרז 15-17
21.
אישור רוח מעודכן - מכרז 15-17
22.
מכרז פומבי מס 15/17 לאספקת שירותי תמיכה במערכות הטכנולוגיה
23.
מכרז פומבי מס17/17 לביצוע עבודות שיפוץ מועדון לילדים בעלי צרכים מיוחדים
24.
שיפוץ מועדון צרכים מיוחדים מפרט ללא מחיר
25.
מכרז פנימי/חיצוני מס11/17 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית
26.
הודעה הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
27.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
28.
הודעת הבהרה למכרז נכסים 13/2017
29.
מכרז 13/2017 מענה לשאלות הבהרה
30.
מכרז פומבי 13/17 לאספקת שירות סקר נכסי המועצה ואספקת מערכת ממוחשבת לניהול הנכסים
31.
מכרז פומבי מס' 09/2017 לרכישת והתקנת מנוף סל
32.
מכרז פומבי מס 12/2017 לביצוע הגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
33.
מכרז מספר 12/17 להנגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
34.
שאלות הבהרה נוספות בעניין מכרז להפעלת מעון יום ברשות.
35.
מענה לשאלות הבהרה מכרז להפעלת מעון יום
36.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
37.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
38.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך- תשובות לשאלות הבהרה
39.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך
40.
מכרז מספר 06/17 להפעלת צהרונים וחוגים בבתי הספר
41.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
42.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
43.
מכרז שיפוצי קיץ - מפרט טכני
44.
מכרז פומבי 07/2017 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
45.
פרוטוקול מפגש /סיור קבלנים מכרז מס' 07/2017 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
46.
מכרז שיפוצי קיץ מסמך הבהרות 2
47.
שאלות הבהרה שהתקבלו בעניין מכרז 17/08 לאספקת שירותי היסעי שאטלים